Собствени лозя и лозарство

Памексвин ООД притежава собствени лозя на площ от 1600 декара, разположени в землищата на селата Юнаците, Росен и Величково. Те са в сърцето на Горно Тракийската Долина – в район с дългогодишни винарски традиции. Районът се характеризира с благоприятен преходно-континентален климат, като средната годишна температура е 12,8° С, подходящо слънчево греене, хълмист терен, а надморското равнище варира от 190 до 370м , с често срещани летни засухи.

Почвата в по-голямата си част се състои от глинесто-песъчливи наслаги, а склоновете на оградните височини са изградени от делувиални наноси, особено подходящи за отглеждането на лозя, даващи превъзходно грозде, с висока захарност и ниска киселинност.

Засаждането на собствените лозови масиви започна през 2004 година по проекти на САПАРД.

Сортовете които се отглеждат са: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Мавруд, Сира, Пино Ноар, Памид, Шардоне, Мускат Отонел и Александрийски Мускат.

За постигане на високи резултати, екипът от технолози и агрономи е консултиран от немски специалисти по програмата на Senior Experten Service-град Бон, Германия.